ข้อสงวนสิทธิ์
                 
 


 
         
   
ท่านผู้ใช้บริการกรุณาทำความเข้าใจให้ชัดเจน และตกลงยอมรับว่า :
                 
   

ข้อมูลทุกชนิด ซึ่งรวมถึงภาพ เอกสาร ผลิตภัณฑ์ และถ้อยแถลงทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย (ITTes) โดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแก่ลูกค้า และบุคคลทั่วไปเท่านั้น ห้ามมิให้ทําซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ของข้อมูลในเว็บไซต์ของห้างฯ เพื่อจุดประสงค์อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากห้างฯ ก่อน

ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงข้อมูลทุกชนิด หรือหยุดการให้บริการ ไม่ว่าชั่วคราว หรือถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ตามความเหมาะสม

ห้างฯไม่อาจรับรอง หรือรับประกันว่า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของห้างฯ จะตรงตามความต้องการของท่าน หรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมถึงรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่อาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ หรือสอบถามโดยตรงกับทางห้างฯ

สิ่งใดๆ ที่ท่านดาวน์โหลด หรือได้รับโดยผ่านทางการให้บริการจากทางเว็บไซตห้างฯ ถือว่าได้กระทําโดยการพิจารณาไตร่ตรอง และยอมรับความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแล้ว โดยผู้ใช้ยอมรับและรับผิดชอบในความเสียหาย ที่อาจเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดนั้น ๆ เองโดยจะไม่เรียกร้องใดๆ ต่อห้างฯ

เว็บไซต์ของห้างฯ อาจมีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการเท่า นั้น การที่ท่านเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ย่อมเป็นความเสี่ยงของท่าน ห้างฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญเสียไม่ว่ากรณีใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว